1760496
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
11
52
63
1760496

 ปรัชญา

             “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

 วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และประกันคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการวิจัย สร้างค่านิยมแห่งสังคมอุดมปัญญา ในอันที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

  พันธกิจ
            ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความรู้ด้านคุณภาพงานวิจัย ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ถึงปลายทาง เพื่อให้ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนกับบริบทของท้องถิ่นและสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากระดับท้องถิ่นสู่สากล