[ ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย SRU ] Login :    password :  


 สืบค้นข้อมูล :     

    [ Result ] - Found :  413  รายการ | List All |    

ไปหน้าที่ :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No.Project idProject nameAuthorYear
1RH-4801การศึกษาผลกระทบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของรัฐบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2548จิราภรณ์ อินทวิชญ2548
2RH-4804ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชวน เพชรแก้ว2548
3RH-4806ศึกษาการใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน พ.ศ.2547พรชนา พรหมหิตาทร2548
4RH-4810ภาพลักษณ์เกาะสมุยในทัศนของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี2548
5RH-4814สำรวจทัศนคติและความรู้พื้นฐานด้านร้อยกรองไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจุมพล วัฒน์บุณย์2548
6RH-4819การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนันทวรรณ ช่างคิด2548
7RH-4821การศึกษาข้อมูลทางคติชนในชุมชนขุนทะเลอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ2548
8RH-4823ปฏิมากรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาใบเสมาหินทรายแดง ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีพงศ์ชาติ อินทชุ่ม2548
9RH-4824ศักยภาพการผลิตผลิตภณฑ์จากใบยางพาราของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณปราณี เพชรแก้ว2548
10RH-4836เรื่องศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนชองผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางชิตาพร เอี่ยมสะอาด2548
11RH-4838ความคิดเห็นของอาจารย์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพรรณอร อุชุภาพ2548
12RH-4849อัตลักษณ์ของนักศึกษาหอพักกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษานักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายสุธิรา ชัยรักษา2548
13RH-4852การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรทิพย์ ทวีพงษ์2548
14RH-4927ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีช่อเพชร เบ้าเงิน2548
15RH-5019ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสารภี ชนะทัพ2548
16RH-5020การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพลินพิศ เนติธรรมกุล2548
17RH-5030ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยวสิทธิชัย ชีวะโรรส2548
18RS-4817การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาดือนา นิโด2548
19RS-4840การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะสุกัญญา ไหมเครือแก้ว2548
20RS-4841การศึกษาศักยภาพขององค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุนทรย์ สุรศร2548
21RS-4850ศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมพริกชี้ฟ้าแดงในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสีไข่แดงรัชวรรณ ไกลถิ่น2548
22RS-4915การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทำงานของคนในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมนึก ทองละเอียด2548
23RS-5208การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุรพล เนาวรัตน์2548
24RH-4902ความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงแรมอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานีชรินทร์ ฉวาง2549
25RH-4903การศึกาความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศิริรัตน์ ชูพันธ์2549
26RH-4906การศึกษาลวดลายประดับที่ปรากฎบนเรือพนมพระในเทศการชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2549ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์2549
27RH-4909ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเงินผ่อนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีลาวัลย์ ทีฆภาควิศิษฎ์2549
28RH-4911การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานีรุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์2549
29RH-4912การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (แบบไฮ/สโคป)และ แบบปกติวิลาวรรณย์ ทิพย์สุวรรณพรย์2549
30RH-4913ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีกฤษณี สงสวัสดิ์2549
ไปหน้าที่ :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| List All |