1760585
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
100
52
152
1760585

 ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามลำดับ จนกระทั่งใน พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัยขึ้นชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” จึงมีฐานะเป็น ”สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และต่อมาใน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้สำนักวิจัยและบริการการศึกษามีฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อพัฒนานักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
      2) เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
      3) เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้กระบวนการวิจัย
      4) เพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      5) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      6) พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการวิจัยด้วยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
      7) เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้
      8) ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการทำวิจัย