[ ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ]
ทำเนียบลูกไก่ รุ่นที่ 8

รายงานประเมินผลลูกไก่ รุ่นที่ 8

หนังสือเชิญ / ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)


กรอบการวิจัยกำหนดการแบบฟอร์มการสมัครSchedule
Important date Activity
12 มีนาคม - 19 เมษายน 2562 รับสมัคร
2 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการรับสมัคร ทาง E-mail
3-7 มิถุนายน 2562 เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ