"บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" ( Integrated Research Enhances University Engagement ) วันที่ 29–30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  | - Home - | ที่่พักแนะนำ |กำหนดการ พิธีการ & ลำดับการนำเสนอ| English version|

ข้อแนะนำ

1. คอมพิวเตอร์ในห้องนำเสนองานวิจัย จะใช้ Microsoft office ver. 2007

2. ควรใช้ " Font มาตรฐาน " ในการทำ presentation เพื่อป้องกันการอ่านตัวอักษรไม่ได้

3. กำหนดเวลาในการ present "15 นาที " และสำหรับการตอบคำถาม & ข้อเสนออีกไม่เกิน 15 นาที

4. จะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ชูป้ายเตือน ณ เวลาการนำเสนอเหลืออีก 5 นาที และ 1 นาทีตามลำดับ จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลา

5. ให้ส่ง File ที่จะใช้นำเสนอแก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องที่นักวิจัยต้องนำเสนอ ตามเวลาใน กำหนดการ
กำหนดการ พิธีการ และ ลำดับการนำเสนอ oral presentation


กำหนดการ พิธีการ และ รหัสตำแหน่งการติด poster presentation

( กำหนดให้.. นำโปรเตอร์มาติดในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 16.30 น. ตามรหัสที่แจ้งไว้)