1762030
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
28
27
251
1762030

[  SRU Research Information System ]


   

       

R-database System 


 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่)
  03-04-2560   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่)
 
ประกาศรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)...
  31-03-2560   ประกาศรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)...
 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
  30-03-2560   ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
 
อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ คว้า ‘งานวิจัยดีเด่น’ ศึกษาป่าสาคูพื้นที่ภาคใต้-เชื่อมโยงทุกมิติชุมชน..
  22-03-2560   อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ คว้า ‘งานวิจัยดีเด่น’ ศึกษาป่าสาคูพื้นที่ภาคใต้-เชื่อมโยงทุกมิติชุมชน..
 
โครงการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) ประจำปี 2560
  22-03-2560   โครงการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) ประจำปี 2560
 
เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
  09-03-2560   เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
 
บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลและพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี...
  24-01-2560   บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลและพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี...
 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4..
  02-12-2559   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4..
 
อ่านทั้งหมด...


 
                  การจัดงาน “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาคมนักวิจัย ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา และผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรมภายในงาน 4 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้ 1) การบรรยายพิเศษ โดย 2) การจัดนิทรรศการนำเสนอผล
งานวิจัย 3) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 4) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)               
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย นำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง และนางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ จัดนิทรรศการ ชุดโครงการวิจัย “พุทธทาส
ภิกขุกับการปฏิรูปความเป็นมนุษย์และสันติภาพของสังคม” ของ นายพิชัย สุขวุ่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี
โครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ ประกอบด้วย
                  1. โครงการวิจัยเรื่อง การตีความศาสนาในเชิงสมานฉันท์ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
                  2. โครงการวิจัยเรื่อง ศิลปะเชิงพุทธศาสนากับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
                  3. โครงการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                  4. โครงการวิจัยเรื่อง ความเป็นวิทยาศาสตร์ของทฤษฎีศิลปะและความงามในมุมมองของ พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม : กรณีศึกษาทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ”
                  5. โครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการรับรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะนามธรรม จากการเรียนรู้กฎตฤตา
อิทัปปัจจยตา และอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ : การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ
                โดยผู้เข้าร่วมงานที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีทุกเพศทุกวัย ต่าง
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์จากแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน