1762022
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
20
27
243
1762022

[  SRU Research Information System ]


   

       

R-database System 


 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่)
  03-04-2560   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่)
 
ประกาศรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)...
  31-03-2560   ประกาศรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)...
 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
  30-03-2560   ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
 
อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ คว้า ‘งานวิจัยดีเด่น’ ศึกษาป่าสาคูพื้นที่ภาคใต้-เชื่อมโยงทุกมิติชุมชน..
  22-03-2560   อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ คว้า ‘งานวิจัยดีเด่น’ ศึกษาป่าสาคูพื้นที่ภาคใต้-เชื่อมโยงทุกมิติชุมชน..
 
โครงการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) ประจำปี 2560
  22-03-2560   โครงการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) ประจำปี 2560
 
เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
  09-03-2560   เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “นวัตกรรมระบบการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
 
บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลและพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี...
  24-01-2560   บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลและพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี...
 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4..
  02-12-2559   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4..
 
อ่านทั้งหมด...

 
 
  
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" ( Thailand Research Expo 2013 )
ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ และ Highlight Stage ภายใต้กลุ่มงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของการ
พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน แบ่ง
เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
          1) ฝ่ายประสานงานกลาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ดร.วรรณะ บรรจง นายศิโรจน์ พิมาน
นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ และนางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง มีหน้าที่ประสานงานกับทีมผู้จัดงาน รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วม
งานดังกล่าว
          2) ฝ่ายจัดนิทรรศการ ซึ่งลักษณะและรูปแบบของการจัดนิทรรศการ เป็นการนำเสนอในรูปโปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ของจริง รวมทั้ง
บริการปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง รายละเอียดมีดังนี้
              2.1 ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน นำเสนอนิทรรศการเรื่อง น้ำหมักผลตะลิงปลิง โดย Zygosaccharo-myces rouxii TISTR 5044 ต่อ
การจับตัวของน้ำยางก้อนถ้วย โดยผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ แนวคิดของการใช้เทคโนโลยีชาวบ้านแบบ
ง่ายๆ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นสารเร่งการจับตัวของน้ำยาง ในการทำยางก้อนถ้วย และมีสนใจอีกมากมาย เช่น รองศาสตรา-
จารย์ทัศนีย์ ดิฐกมล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คุณพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ เจริญกุล ผู้ผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ พด. 2 กรมวิชาการเกษตร มีความสนใจ ที่จะนำเชื้อจุลินทรีย์ Zygosaccharomyces ไปผลิตเป็นหัวเชื้อผงเพื่อแจกจ่าย
ให้เกษตรกรผลิตกรดอินทรีย์ และนิตยสาร ไม่ลองไม่รู้ เพื่อเกษตรวันนี้ บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดียจำกัด โดยคุณอัมพา คำวงษา และ
คุณธนสิทธิ เหล่าประเสริฐ ผู้สื่อข่าวมติชน คอลัมน์เวทีชาวบ้าน มีความสนใจที่จะนำความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อทำยางก้อนถ้วย
ไปเผยแพร่
             2.2 ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ นำเสนอนิทรรศการเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค ซึ่งงานนี้มีน้ำพริกหอย
นางรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิมกันเต็มที่ รวมทั้งมีผู้ประกอบการสนใจในตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย
             2.3 นายสัญธิพร พุ่มคง นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ นำเสนอนิทรรศการเรื่อง การใช้หนอนจิ๋วทดแทนอาร์ทีเมียแรกฟักในการ
อนุบาลลูกกุ้งขาวมีผู้สนใจหลายท่านเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยชิ้นนี้ และมีการซักถามข้อสงสัย ในรายละเอียดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิด ตลอดถึงแนวทางในการนำงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดงานวิจัย ซึ่งในงานนี้ผู้วิจัยได้รับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย
             2.4 นายกฤตภาส จินาภาค นางสาวนัฐฐาทิพย์ จันทร์พัฒน์ นางสาวพรรณิศา ฉิมอ่อน และนางสาวสุกัญญา ละม่อม นำเสนอ
นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา ซึ่งในงานนี้มีโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยาให้ผู้สนใจ
ได้ชิมรสชาติกันถ้วนหน้า พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำโยเกิร์ตให้ชม และหลายคนชื่นชอบ โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ และมีข้อซักถามมาก
มายทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยบอกว่า "จะมีการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าแน่นอน"
            2.5 นางสาวจีรนันท์ กล่อมนรา นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร และนางสาวชวนพิศ เรืองจรัส นำเสนอนิทรรศการเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ลองกอง เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตลองกองสดที่ล้นตลาดการแปรรูปผลลองกองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
เพิ่มพูนมูลค่าให้แก่ ผลิตผล ซึ่งในงานนี้มีทั้งไวน์และเยลลี่ลองกองให้ผู้สนใจได้ชิมกัน ต่างติดอกติดใจในรสชาติกันทุกคน โดยเฉพาะ
เยลลี่ลองกอง มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด
        3) ฝ่ายนำเสนอผลงานบนเวทีหลัก (Highlight Stage) เรื่อง สาธิตการเลี้ยงหนอนนก และวิธีทำ ไข่เค็มแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี และนางสาวกมลพรรณ
เจือกโว้น ซึ่งได้รับความสนใจมากมายเพราะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงๆ ทั้งผู้สื่อข่าว ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะบางคนสอบ
ถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเดินทางมาดูงานที่หมู่บ้านหนอนนก