1758834
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
46
31
219
1758834

 

             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

      วิจัย ทั้งความลุ่มลึกในศาสตร์เฉพาะทางและการวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงการวิจัยเชิงบูรณาการ       ผลการวิจัยที่

      สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตอบ

      สนองความต้องการ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ ชุมชน  ท้องถิ่น

 

                จึงได้กำหนดกรอบการวิจัย ใน 3 ประเด็นหลัก คือ

                     1. การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

                     2. การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

                     3. การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้  เพื่อตอบสนองต่อ

        ปรัชญา  วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย "การวิจัย (Research)" เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรอุดมศึกษา 

        สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยคุณภาพ    ที่มีความสามารถทางการวิจัย (Research Ability) ความเป็นวิชาการ (Scholarship)

        ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization)   ความเป็นเลิศ (Excellence)   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Development)     

        และความเป็นมืออาชีพ  (Professionalization)

 

 

                                                                                                            รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์