1731002
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
70
6
111
1731002

            ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International
Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)) ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่
1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม และการนำ
เสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม โดยผู้นำเสนอผลงานจะ
ต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
          1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
          2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
          6. ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

          รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.runirac2016.bru.ac.th/