1758851
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
63
31
236
1758851

          มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรุ้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
จังหวัดตาก เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัย
และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.northern.ac.th/conference2015.php โทรศัพท์ 055-517488 ต่อ 808