1746353
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
69
32
189
1746353

        สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทสไทย จัดการ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง "การรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" ในวันศุกร์ที่ 24
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวที
ทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณืด้านการวิจัย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2890-001,
0-22890-1801 ต่อ 2082