1746349
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
65
32
185
1746349

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  "สหวิทยางานวิจัย
เพื่อพัฒนาสู่สากล" ในวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 14 มหาบัณฑิต อาคาร 19 คณะศึกษาศาสตร์ และอาคาร
ดุษฎีบัณฑิต "คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่งานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bkkthon.ac.th หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ research.bkkthon.ac.th