1760482
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
49
31
287
1760482

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5  "สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก"
ในวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยสู่สากล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.pbru.ac.th/research2015/main หรือโทรศัพท์
032-493277, 0891520153