1760574
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
89
52
141
1760574

            มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 2558 เรื่อง "ทิศทาง
การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน" ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยบทความ
วิจัย และบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจ
สามารุดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ http://ptu.ac.th