1760488
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
3
52
55
1760488

 

        การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มนักวิจัย และสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผลงานจากทั่วประเทจำนวนกว่า 100 ผลงาน มานำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์