1735136
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
28
28
143
1735136

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุมดมศึกษาภาคใต้
ตอนบน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ซึ่งมีผลงานจากทั่วประเทสจำนวนกว่า 100 ผลงาน มานำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์