1750357
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
36
39
75
1750357

 


          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
 "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษก-
อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ และบูรณาการ
เครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
        ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สาถบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2560
สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐเข้ารับอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด
ตามระเบียบทางราชการ   รายละเอียดเพิ่มเติม...