1730967
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
35
6
76
1730967

         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) อาศัยอานาจตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2551 ข้อ 5 และมติคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ครั้งที่ 1/2560 จึงแก้ไขเพิ่มเติมรางวัลสำหรับ
บทความหรือบทความวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์ รายละเอียดเพิ่มเติม...