1750360
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
39
39
78
1750360

          

                   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนาหน่วยงาน ผู้สนใจเข้าร่วม
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่
20 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.research.sru.ac.th/th/download.html