1746358
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
74
32
194
1746358

 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี
2560 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ในสาขาที่สำคัญให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. เครือข่ายวิจัย 4 ภูมิภาค และหน่วยงานวิจัยภายใต้เครือข่ายวิจัย
4 ภูมิภาค ซึ่งมีกรอบวิจัยดังนี้
            1) ด้านความมั่นคง
            2) ด้านการเกษตร
            3) ด้านอุตสาหกรรม
            4) ด้านสังคม
            5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
            6) ด้านพลังงาน
            7) ด้านทรัยากรและสิ่งแวดล้อม

           ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 0-7791-3340-1 หรือ 08-1370-5557