1726461
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
38
6
64
1726461

 

 

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการ
วิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.
เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์