1760573
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
88
52
140
1760573

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้ารับโล่
รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา ประจำปี 2559 ในงาน
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน โดยพลเอกอัมรินทร์
สุพรรณนพ ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัล งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบแด่นักวิจัยที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน การเมืองการปกครองเศรษฐกิจ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผู้ทำงานวิจัย
ภายใต้กรอบของจรรยาบันนักวิจัยที่ดีมาโดยตลอด