1744483
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
65
77
302
1744483

           ด้วยรองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนไป เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.mua.go.th