1746342
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
58
32
178
1746342

                 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้แจ้งให้ส่วนราชการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.suratthani.go.th เมนูข่าวสารสภาขับ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดส่งข่าวสารการดำเนินงานฯ ประจำสัปดาห์ฉบับวันที่
30/2559 โดยมีสรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 51/2559 สามารถดูรายละเอียดที่เผยแพร่ได้ที่เว็บไซต์
www.suratthani.go.th เมนูข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทันสถานการณ์
และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป