1746333
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
49
32
169
1746333

 

             วันนี้ (7 ตุลาคม 2559) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล
ข้อเสนอโครงการวิจัยแก่ผู้เกี่ยวข้องและนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NRMS ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์