1746337
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
53
32
173
1746337

 

          มหาวิทยาลัยได้มีประกาศรับข้อเสนอดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

                 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                 2. ปฏิทินการดำเนินงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
                 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557-2560
                 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย
                 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
                    (พ.ศ.2555-2559)
                 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
                 7. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย :                                                              

 
7.1 Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx
7.2 TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx
7.3 TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx

               8. คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

                 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/th/download.html หรือ
                 http://nrms.go.th