1760566
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
81
52
133
1760566

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีเอกสารประกอบการขอ ดังนี้
        1. ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        2. ปฏิทินการดำเนินงาน
        3. ประกาศเรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 57-60
        4. ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย
        5. แบบเสนอโครงการวิจัย
        6. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/download.html