1746369
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
85
32
205
1746369

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก กำหนด
จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูล เพื่อการใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธี
ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ และเครือข่ายศูนย์จัดการเครือข่าย
โครงการนครปฐมผาสุก และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 42 ใน
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม
         1. หนังสือเชิญ
         2. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และพิธีลงนาม
         3. แบบตอบรับ