1746373
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
89
32
209
1746373

 

               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก
ในการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการ
ประยุกต์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัย โดยที่ สกว. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ.2557-2560 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัย ของ สกว. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน เป็นประโยชน์
 ต่อนักวิจัย หน่วยงาน เครือข่าย และองค์กรวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ใช้เป็นแนวทางประสานประโยชน์
เพื่องานวิจัยในกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ
http://research.sru.ac.th/แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน