1760551
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
66
52
118
1760551

 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธีการเพิ่มเติม
1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นจุดเน้น 7 ยุทธศาสตร์ ผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อยสืบค้น
หนังสือเวียน หรือ http://www.research.sru.ac.th/จุดเน้นยุทธศาสตร์...