1760512
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
27
52
79
1760512


    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งได้รับทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดดังแนบ