1760553
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
68
52
120
1760553

        
                  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงาน
ศึกษาธิการ 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 และได้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนัก
งานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น
                 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เดิม) จาก
www.reo11.moe.go.th เป็น www.reo6.moe.go.th