1760541
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
56
52
108
1760541

            

                  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การต่อยอดและนำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่ http://www.nrct.go.th หัวข้อ ข่าวทุนวิจัย -
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม"

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "กิจกรรมต่อยอดงานวิจัย...