1760555
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
70
52
122
1760555

 

             ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 24 กลุ่มเรื่อง
รายละเอียดตามกรอบการวิจัย ที่แนบมาด้วย

             ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อเสนอ
อธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
2560 และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์
http://www.nrms.go.th/ewsEventDetail.aspx?nid=1055 
ผู้ที่เสนอขอรับทุนจะต้องลงทะเบียน
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และขอให้จัดส่งเอกสารดังนี้

1.    หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
                         2.   
ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด
                       3. 
ไฟล์ word และ pdf บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 ชุด


                       *** ประกาศรับข้อเสนอ
                       *** ดาวน์โหลดกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 และแบบฟอร์มต่าง ๆ