1744457
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
39
77
276
1744457

 


         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะ ชุมชน สังคม และพาณิชย์ อุตสาหกรรม และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
         ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ในมิติการใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม และเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อนำสู่การพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ www.i4biz.nrct.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม