1746339
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
55
32
175
1746339

 

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดโครงการจัดฝึกอบรม "สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่าน
พิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา ดังกล่าว โดยไม่มีค่า
จ่ายในการลงทะเบียน สามารถส่งใบสมัครมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทาง e-mail address :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึก
อบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ โดยผลการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 18 เมษายน 2559 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญแก้ว พิมาน
และนางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 081-3705557 เป็นผู้ประสานงานในการสมัครต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.research.sru.ac.th/training