1760539
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
54
52
106
1760539

             เพื่อให้การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากเงินกองทุนวิจัยฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สามารถทำ
การวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัย จึงขอประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
54 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 5,037,760 บาท รายละเอียดดังแนบ