1760580
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
95
52
147
1760580

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่คณะที่ท่านสังกัด
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/th/download.html