1760571
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
86
52
138
1760571

              ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ที่ได้รับรางวัลจัดนิทรรศการดีเด่นจากงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้
นำผลงานวิจัยไปนำเสนอทั้งในส่วนนิทรรศการ เรื่อง เป็ดไข่และไข่เค็ม : วิถีชีวิตบนภูมิปัญญา โดย ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ
และโปสเตอร์นักวิจัยอีก 2 เรื่อง คือ 1. ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ชุลีวรรณ ปราณีธรรม 2. ฤทธิ์แบคทีเรียสาเหตุ
โรคพืชของสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากราข้าวแดง Monascus purpereus