1744460
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
42
77
279
1744460

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 ซึ่งในส่วนของนิทรรศการในนำผลงานวิจัยเรื่อง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบ
ต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง สำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าของอาจารย์ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และ
มนตรี สุขเลื่อง