1746344
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
60
32
180
1746344
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมเสวนา และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2558 (Regional Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในงานนี้ มรส. ได้นำงานวิจัยเรื่อง
"เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้งสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า" 
ของอาจารย์ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และคณะ