1746364
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
80
32
200
1746364

 

         เนื่องจากมีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ "สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         ซึ่งผลงานวิจัยเรื่องการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข๋ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน