1746345
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
61
32
181
1746345

            เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้  และประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปี
งบประมาณ 2558 เป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศ
ทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ จำนวน 57 เรื่อง และทุนวิจัยสถาบัน จำนวน 30 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ