1744502
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
84
77
321
1744502

 

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ. ภายใต้โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว
จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ