1744532
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
114
77
351
1744532

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับบทความเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ผู้สนใจสามารถ
ส่งบทความมาตามรูปแบบที่กำหนด (เอกสารแนบ) โดยส่งทั้งไฟล์ word และ pdf มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558