1746347
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
63
32
183
1746347

                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดย
การทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนา
หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557