1760576
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
91
52
143
1760576

          สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมา 2558 โดยเน้นงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม
          1. โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
          2. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
          ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามแบบฟอร์ม และแนวทางการสนับสนุนการวิจัย มายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557