1746352
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
68
32
188
1746352

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีกรอบการวิจัย
ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
แบบฟอร์มดังรายละเอียดที่แนบ