1760525
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
40
52
92
1760525


 
                  การจัดงาน “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาคมนักวิจัย ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา และผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรมภายในงาน 4 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้ 1) การบรรยายพิเศษ โดย 2) การจัดนิทรรศการนำเสนอผล
งานวิจัย 3) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 4) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)               
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย นำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง และนางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ จัดนิทรรศการ ชุดโครงการวิจัย “พุทธทาส
ภิกขุกับการปฏิรูปความเป็นมนุษย์และสันติภาพของสังคม” ของ นายพิชัย สุขวุ่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี
โครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ ประกอบด้วย
                  1. โครงการวิจัยเรื่อง การตีความศาสนาในเชิงสมานฉันท์ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
                  2. โครงการวิจัยเรื่อง ศิลปะเชิงพุทธศาสนากับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
                  3. โครงการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                  4. โครงการวิจัยเรื่อง ความเป็นวิทยาศาสตร์ของทฤษฎีศิลปะและความงามในมุมมองของ พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม : กรณีศึกษาทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ”
                  5. โครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการรับรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะนามธรรม จากการเรียนรู้กฎตฤตา
อิทัปปัจจยตา และอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ : การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ
                โดยผู้เข้าร่วมงานที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีทุกเพศทุกวัย ต่าง
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์จากแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน