1760515
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
30
52
82
1760515

 
 
  
เสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 
23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎฎร์ธานี
 
          คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่
23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยการศึกษา ผ่านการเรียนรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการวิจัยการศึกษา และเพื่อสังสมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา
          มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ทางด้านการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านสถิติ หรือ
เคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ผู้สนใจกลุ่มนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความกระจ่างในมโนทัศน์
ที่ถูกต้องในการวิจัยการศึกษา